Skutečná cena odchovu mléčných telat. Na co bychom se měli soustředit a jak telata krmit?

Úvod

Pro naprostou většinu mléčných farem představuje odchov jalovic pro obnovu stáda jednu z hlavních položek v kolonce nákladů bez jakékoliv návratnosti po dlouhé období – tedy do té doby, než se jalovice poprvé otelí a započne první laktaci. V důsledku toho se chovatelé snaží minimalizovat náklady na odchov jalovic tím, že např. zkrmují mléko od nemocných krav nebo obecně krmí mléčné náhražky nízké kvality. Ve většině případů se podobně přistupuje ke koupi telecího starteru – levnejší vyhrává.

Při kalkulaci nákladů na odchov jalovic se nejčastěji počítá s cenou na kus a den. Ve snaze co nejvíce tuto položku minimalizovat je cílem chovatelů nakupovat výše zmíněná krmiva za co nejnižší cenu. Na základě takového rozhodnutí se tedy pořizují mléčné krmné směsi i startery a mnoho lidí by si tak mohlo myslet, že toto je ta nejlepší cesta, jak snížit náklady spojené s odchovem mléčných telat.

Cena za přírůstek živé váhy

Pokud se podíváme do jiných koutů živočišné výroby jako chov prasat, drůbeže a nebo i masného dobytka, tak všechny zmíněné odvozují svůj úspěch a zisk v ceně za přírůstek živé váhy. Jakékoliv opatření pro to, aby se zvýšila efektivita růstu zvířete je současně opatřením pro vyšší zisk. Proč není stejný přístup aplikován i v případě odchovu mléčných telat? Průměrný denní přírůstek má přímou korelaci k budoucí mléčné produkci. Pro chovatele to tedy znamená jednoduchou rovnici – čím více jsou schopni maximalizovat průměrný denní přírůstek, tím více mléka dostanou od lépe odchovaných plemenic poté, co se zařadí do mléčného stáda.

Z toho plyne, že jakékoliv úpravy managementu a krmení, které zaznamenají vyšší průměrný denní přírůstek a zároveň sníží náklad vynaložený na přírůstek živé váhy, umožní minimalizaci nákladů na odchov jalovic pro obnovu stáda. Současné také tento postup představuje produkci více profitabilních zvířat, která jsou schopna se plnohodnotně zapojit do mléčného stáda a to navíc v nižším věku.

Každé zvíře má určité požadavky na energii a proteiny, které jsou nutné k záchově. Pokaždé, když jsou tyto živiny v krmivu navýšeny, tak je organismus schopen vyšší množství využít pro růst a vývoj. Výsledkem je tak snížení nákladů na množství přírůstku. Můžeme pozorovat, že pokud zvýšíme teleti množství podaného mléka, dosáhneme současně nižších nákladů na přírůstek i přesto, že cena za krmení na den se zvýšila. Stejné pravidlo platí i v případě, kdy zvýšíme množství složek v mléčné náhražce. V podstatě tak veškerá opatření, která umožní zvířeti vyšší celkový příjem proteinů a energie a jejich využitelnost, výrazně podpoří intenzitu růstu při a sníží cenu za přírůstek živé váhy.

Více mléka, nižší náklady

Následující tabulka porovnává cenu za přírůstek u telete vážícího 54 kg (porodní váha 38,5 kg) při systému krmení 1,9 l 2x denně versus 2,8 l 3x denně. Tabulka současně porovnává plnotučné mléko a mléčné náhražky s různým zastoupením základních komponentů.

Tab. 1: Cena za přírůstek živé váhy pro dosažení váhy 54 kg

Z porovnání je zřejmé, že v každém případě, kdy se krmilo denně celkem 8,5 l oproti 3,8 l, tak cena za přírůstek živé váhy výrazně klesla. To i přesto, že souhrnná cena za spotřebu mléka denně výrazně stoupla. Tabulka také dokazuje ve všech případech výrazně nižší náklady při i nepatrném zvýšení procenta proteinu a tuku v krmivu. Při kalkulaci byla použita současná (*05/2018, USA) cena mléka a různých mléčných krmných směsí, které byly všechny nakoupeny ve stejný den pro dosažení co nejpřesnějších podmínek pro porovnání.

Stejné zásady platí i pro výpočet u spotřeby telecího starteru – i zde dosahují nevyšší profitability ty nejkvalitnější produkty. Kupříkladu, když se porovnávala cena za přírůstek u starterů s 25 % proteinu (v sušině) oproti 18 % P, tak výsledky prokázaly výrazné zvýšení efektivity krmiva u produktů s vyšším obsahem proteinu, což v důsledku snížilo i cenu za přírůstek živé váhy i přesto, že startery s 25 % P jsou mnohem dražší.

Telata s vyššími denními přírůstky tak mají současně nižší riziko onemocnění a úhynu, čímž vyžadují méně práce a snižují veterinární náklady za léčbu. Taková telata dosáhnou dříve požadované tělesné velikosti a váhy pro první zapuštění, dříve se otelí a nadojí více mléka oproti jalovicím, které byly odchovávány doposud běžně používaným a tradičním managementem. Celková profitabilita odchovu jalovic je tak výrazně vylepšena.

 

Zdroj: Corbett, R.B. The True Cost of Raising Milk-Fed Calves. 2018, Dairy Herd Management.

Překlad: Ing. Tomáš Novotný

 

Probiotika nejvyšší kvality pro zdravý a profitabilní odchov telat

Přidávání probiotik (živých bakterií) do krmiva je celkem běžnou praxí a téměř každá mléčná náhražka obsahuje bakterie rodu Enterococcus faecium. Probiotika obecně udržují vhodné podmínky v trávicím traktu, podporují zdravé trávení a zvyšují efektivitu konverze krmiva. Mají tak preventivní účinky, které snižují riziko rozvoje patogenních organizmů způsobujících průjmy. Většina chovatelů vnímá odchov mléčných telat jako vleklé období rostoucích nákladů, které za sebe začíná vydělávat až poté, co se jalovice poprvé otelí a produkuje mléko. Jakékoliv zvýšení nákladů na řešení „menších“ problémů se zdá jako zbytečné a na farmách se tak řeší obvykle sáhne do kapsy až v momentě, kdy je zdraví telat výrazněji ohroženo (nejčastěji průjmová a respiratorní onemocnění). Takto čistě ekonomické smýšlení má ale zásadní chybu – „nepočítá“ s tím, že jakékoliv snížení genetického potenciálu jalovic během odchovu nenávratně omezuje jejich budoucí mléčnou užitkovost. Všechny negativní efekty se kumulují a neexistuje pro ně zpětný mechanizmus nápravy. Na bezpočtu studií a pokusů bylo zcela jasně doloženo, že prodělání byť sebemenšího zdravotního problému má negativní vliv na mléčnou užitkovost v dospělosti. Stresových okamžiků během prvních dvou měsíců života je hned několik a pouze jejich bezchybné zvládnutí je příslibem plné profitability odchovu. Udržení zdravého trávicího traktu a efektivního trávení potravy jsou klíče pro odchov bezproblémových jalovic, které lépe zvládnou odstav od mléka na rostlinnou stravu.

Calf preRD je zdroj vysoce kvalitních, koncentrovaných probiotik nejen rodu Enetrococcus, ale především rodů Bacillus. Preventivní podávání během mléčného období prokazatelně urychluje rozvoj bachorových papil, což má za následek efektivnější a vyšší příjem krmiva, odstav lépe připravených a zdravějších telat. Podávání probiotik při zotavení po průjmovém onemocnění urychluje rekonvalescenci a návrat k příjmu krmiva.

Investice do jakékoliv podpory telat během stresových událostí (ne pouze při průjmech) nezvyšuje náklady na odchov, ale naopak představuje cestu, jak předcházet rozvoji větších problémů, které se podepisují výrazně a nenávratně na profitabilitě odchovu, avšak především na zdravotním stavu jalovic a jejich budoucí užitkovosti.

Hlavní přínosy:

  • koncentrované kolonie živých bakterií rodů Enterococcus a Bacillus
  • obsahuje trávicí enzymy a antioxidanty pro podporu imunitního systému
  • specializovaný protein udržuje zdravý trávicí trakt a zabraňuje přemnožení patogenů 

 

Zpět na články

Tags:
,
No Comments

Post A Comment